Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-39/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnienie.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-39/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 marca 2004 r. 


w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnienie.

Na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1.

 1. Zasadą jest bezpłatne udostępnianie informacji publicznych, których jawność nie została wyłączona ustawą.
 2. Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:
  1) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2) publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy;
  3) publikacji w biuletynach informacyjnych wydawanych przez Urząd Miasta i Gminy;
  4) komunikatów, obwieszczeń, ogłoszeń prasowych;
  5) wglądu do Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich;
  6) wywieszenia w miejscach wyznaczonych (słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy oraz tablice ogłoszeń sołectw);
  7) udostępniania materiałów dokumentujących posiedzenia organów gminy;
  8) ustnie lub pisemnie.
 3. Udostępnienie informacji publicznej, która nie została opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gryfino.pl bądź na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - www.gryfino.pl, następuje na wniosek oraz w sposób i w formie wskazanej przez wnioskodawcę.
  Wzór pomocniczy wniosku przedstawia  załącznik do zarządzenia.  rtf  lub pdf

§ 2.

 1. Realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej wymagającej przekształcenia informacji 
  w sposób wskazany we wniosku i powodującej poniesienie dodatkowych kosztów następuje po wniesieniu opłaty.
 2. Opłata za wykonanie:
  1) jednej strony fotokopii dokumentu formatu A-4 wynosi - 0,50 zł brutto
  2) jednej strony fotokopii dokumentu formatu A-3 wynosi - 1,00 zł brutto
  3) jednej strony opracowania analitycznego, przepisania tekstu wynosi - 10,00 zł brutto
  4) kopiowanie dokumentu na nośnik magnetyczny (dyskietka, CD-ROM)  wynosi - 5,00 zł brutto
  5) skanowanie jednej strony dokumentu wynosi - 8,00 zł brutto 
 3. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy przed wykonaniem czynności materialno-technicznych  i przedkłada merytorycznemu pracownikowi komórki organizacyjnej udostępniającej informację.

§ 3. Wykonanie fotokopii udostępnianych dokumentów wymaga potwierdzenia ich zgodności z oryginałem bądź kopią przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika.

§ 4. Odpowiedzialność za udostępnienie informacji publicznych ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 02/2002 z dnia 3 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej, na wniosek osób fizycznych i prawnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat