Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-167/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-167/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia 2004 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania  stopnia awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.  z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Sylwii Romanicz nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

  • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Eugeniusz Kuduk,
  • Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Krystyna Nycz,
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie - Irena Bis,
  • Ekspert - Sławomir Fuks,
  • Ekspert - Małgorzata Jabłońska.

§ 2. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Elżbiety Ulanowskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

  • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Eugeniusz Kuduk,
  • Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Krystyna Nycz,
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie - Stanisław Fabian,
  • Ekspert - Sławomir Fuks,
  • Ekspert - Jolanta Lejman.

§ 13. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat