Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-144/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 września 2004r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja 1 - lokal nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-144/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 17 września 2004r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja 1 - lokal nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 ; z 2001r Nr 129,poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717,720, 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r. Nr 39, poz.928 / - ustalam, co następuje: 

§ 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja 1 - lokal mieszkalny nr 2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - Jadwigi i Eugeniusza małż. Korytkowskich w wysokości 160.085,- zł /w tym : lokal mieszkalny - 143.384,- zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz. nr 21/118 / - 16.701,- zł /. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie 

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. 9 Maja 1 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 22 sierpnia 2004 r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek.

Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 140.794 ,- zł oraz wartość udziału w nieruchomości gruntowej / dz. nr 21/118 / na kwotę 16.701,- zł.

Cena powyższa została zwiększona o kwotę 2.590,- zł, stanowiącą wartość środków funduszu remontowego , przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 30 września 2004 roku. 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec