Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-63/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszych ofert na wykonywanie usług geodezyjnych dla Miasta i Gminy Gryfino, wybranych w trybie

ZARZĄDZENIE Nr 0151-63/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 15 kwietnia 2004 r. 


w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszych ofert na wykonywanie usług geodezyjnych dla Miasta i Gminy Gryfino, wybranych w trybie "zapytania o cenę"

Na podstawie Art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz.U. Nr 19 poz. 177/, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439, z późniejszymi
zmianami, zarządzam:

§1. Na wykonywanie dla Miasta i Gminy Gryfino niżej wymienionych zadań z zakresu usług geodezyjnych, w okresie od 15 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r., jako najkorzystniejsze cenowo, zatwierdzam oferty:

 1. Spółki Cywilnej "GEODEZJA"
  Helena i Michał Kaznocha
  ul. Sprzymierzonych 9
  74 - 100 Gryfino
  na zadania polegające na:
  1. podziale nieruchomości na 3-5 działek za cenę 1.588,00 zł netto + podatek Vat
  2. podziale nieruchomości na więcej niż 10 działek za cenę 2.380,00 zł netto + podatek Vat  
   za 11 działek i 175,00 zł netto + podatek Vat za każdą następną
  3. aktualizacji mapy zasadniczej z dokonaniem pomiaru za cenę 420,00 zł netto + podatek Vat
 2. Biura Geodezyjnego 
  Spółki Cywilnej "GEOINWEST"
  ul. Sprzymierzonych 9
  74 - 100 Gryfino

  na zadania polegające na:
  1. podziale nieruchomości na 2 działki za cenę 1.163,55 zł netto + podatek Vat
  2. podziale nieruchomości na 6-10 działek za cenę 2.289,72 zł netto + podatek Vat
  3. wznowieniu granic nieruchomości :
   - bez pomiaru uzupełniającego za cenę 401,87 zł netto + podatek Vat 
   do czterech punktów i 42,06 zł netto + podatek Vat za każdy następny
   - z pomiarem uzupełniającym za cenę 448,60 zł netto + podatek Vat 
   do czterech punktów i 42,06 zł netto + podatek Vat za każdy następny
  4. aktualizacji mapy zasadniczej bez pomiaru za cenę 317,76 zł netto + podatek Vat
  5. rozgraniczanie nieruchomości za cenę 822,43 zł netto + podatek Vat do czterech punktów i 79,44 zł netto + podatek Vat za każdy następny
  6. scalaniu i podziale :
   - do 10 działek za cenę 2.990,66 zł netto + podatek Vat
   - powyżej 10 działek za cenę 3.090,66 zł netto + podatek Vat
   za 11 działek i 177,57 zł netto + podatek Vat za każdą następną.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat