Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-80/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 maja 2004r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-80/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 19 maja 2004r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543; z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721, Nr 162, poz.1568 i z 2004r. Nr 6 poz.39 i Nr 19 poz.177/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1.Wykonam prawo pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 499/2 o pow. 3319 m2 /KW 50818/, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 2323/2004 z dnia 28.04.2004r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Izabeli Beaty Najmrodzkiej Młodojewskiej, w Szczecinie, przy al. Jedności Narodowej nr 22, pomiędzy Państwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" a Elżbietą Hatała.

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza