Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-30/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 marca 2004r. - w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-30/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 04 marca 2004r.


w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717/ oraz art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - postanawiam:

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 432 o pow. 268 m2, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Repertorium A nr 1017/2004 z dnia 20.02.2004r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywda Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat