Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-75/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie

ZARZĄDZENIE Nr 0151-75/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 


w sprawie składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie.

Na podstawie art. 36 a ust. 5 z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządza się skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie:

 • Eugeniusz Kuduk - przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący komisji
 • Krystyna Gazdecka - przedstawiciel organu prowadzącego - zastępca Przewodniczącego komisji
 • Władysław Hołub - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji
 • Ryszard Lejman - przedstawiciel organu nadzorującego - członek komisji
 • Krystyna Nycz - przedstawiciel organu nadzorującego - członek komisji
 • Jadwiga Fragstein - Niemsdorff - przedstawiciel organu nadzorującego - członek komisji
 • Aneta Bosak - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji
 • Wanda Kucharska - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji
 • Jolanta Ambroziak - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji
 • Marek Konecki - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji
 • Elżbieta Tomaszczyk - przedstawiciel związków zawodowych - członek komisji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza