Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-35/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 marca 2004r. - w sprawie ustalenia cen wywoławczych do przetargu na opłatę czynszu za dzierżawę gruntów pod stoiska handlowe na obiektach sportowych w m. Gryfinie, przy ul. Sportowej z okazji obchodów "Dni Gryfina 2004"

ZARZĄDZENIE Nr 0151-35/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 05 marca 2004r.


w sprawie ustalenia cen wywoławczych do przetargu na opłatę czynszu za dzierżawę gruntów pod stoiska handlowe na obiektach sportowych w m. Gryfinie, przy ul. Sportowej z okazji obchodów "Dni Gryfina 2004".

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopom. Nr 21, poz. 439 , z późniejszymi zmianami  zarządzam co  następuje:

§ 1. Ustalam następujące ceny wywoławcze do przetargu na opłatę czynszu za dzierżawę gruntów pod stoiska handlowe z okazji obchodów "Dni Gryfina 2004":

  1. Pod stoisko sprzedaży piwa Bosman Browar Szczecin S.A. - 6.000,00 zł
  2. Pod "Małą Gastronomię" i sprzedaż napojów bezalkoholowych - 800,00 zł
  3. Pod sprzedaż upominków, okularów, waty cukrowej, pop-cornu, zabawek i innych drobiazgów - 100,00 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat