Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-15/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gryfino na rok 2004.

    

ZARZĄDZENIE NR 0151/15/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 lutego 2004r. 

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gryfino na rok 2004.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611)  zarządza, co następuje:

§1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków Gminy Gryfino w roku 2004 zgodnie z załącznikami  zal1.   zal2.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat