Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-172/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-172/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 grudnia 2004 r.


w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaje się stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego osobom wymienionym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego prowadzi Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0151-172/04
z dnia 20 grudnia 2004 r.

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 1. Elżbieta Ulanowska
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE 1. Sylwia Romanicz

 

Uzasadnienie

W związku z przeprowadzeniem egzaminu w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:

  • Sylwię Romanicz,
  • Elżbietę Ulanowską

nadaje się stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z Na podstawie art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845).

Sporządziła:
Aneta Kuźma