Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-107/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 2 -lokal nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-107/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 1 lipca 2004r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 2 - lokal nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 1523, poz. 1271/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r Nr 46, poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154,poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240,poz.2058; z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928 / - ustalam, co następuje:

§ 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 2 - lokal mieszkalny nr 1 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - Krystyny i Antoniego Skrzeczkowskich w wysokości 88.004,45 zł /w tym : lokal mieszkalny - 83.399,45 zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz. nr 263 / - 4.605 ,- zł /. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Niepodległości nr 2 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 28 maja 2004 r ,sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek .

Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 81.500 ,- zł oraz wartość udziału w nieruchomości gruntowej / dz. nr 263 / na kwotę 4.605,- zł.

Cena powyższa została zwiększona o kwotę 1.899,45zł ,stanowiącą wartość środków funduszu remontowego , przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 30 czerwca 2004 roku.