Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-92/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151 -92/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 31 maja 2004r.


w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717,720 i 721 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, dla Janiny Kawik, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2004r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza