Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-174/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2004 r.  w sprawie ustalenia cen nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń II.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-174/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 21 grudnia 2004 r. 


w sprawie ustalenia cen nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń II.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam ceny nabycia na mienie gminne od właścicieli, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń II, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych na realizację celu publicznego - poszerzenie ulicy Jana Pawła II, będącej drogą gminną:

  • dz. nr 217/5 o powierzchni 0, 0186 ha, na kwotę 5.435,00 ( pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych)
  • dz. nr 217/7 o powierzchni 0,0266 ha, na kwotę 10.298,00 zł. ( dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych )
  • dz. nr 212/4 o powierzchni 0,0657 ha, na kwotę 24.759,00 zł. ( dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych )
  • dz. nr 189/1 o powierzchni 0,0144 ha, na kwotę 4.208,00 zł. ( cztery tysiące dwieście osiem złotych )

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na wniosek i koszt Gminy dokonany został podział geodezyjny gruntów stanowiących własność osób fizycznych, w wyniku którego wydzielone zostały działki przeznaczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, na realizację celu publicznego - poszerzenie ulicy Jana Pawła II, będącej drogą gminną.

Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXV/343/04 z dnia 9 września 2004r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie na mienie gminne od właścicieli gruntów przeznaczonych na ten cel, położonych w obrębie Wełtyń II i 4 m. Gryfino.

Ceny nieruchomości określone w § 1 zarządzenia ustalone zostały w oparciu o wartości określone przez rzeczoznawcę majątkowego.

Właściciele wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości na rzecz Gminy za kwoty określone w § 1.