Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-27/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lutego 2004r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości" które przeznaczone jest do realizacji w 2004 r. w drodze zlecenia.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-27/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 23 lutego 2004 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości" które przeznaczone jest do realizacji w 2004 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. "wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości", które przeznaczone jest do realizacji w 2004 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi  załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-27/04
z dn. 23.02.2004

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 65, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm. przen. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, zm. przen. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 96, poz. 874) oraz art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), w związku z Uchwałą Rady Miejskie w Gryfinie Nr XVI/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. „wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości”, które przeznaczone są do realizacji
w 2004 roku w drodze zlecenia

 1. doradztwo:
  podstawowe informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (jak zarejestrować firmę, jakie są procedury rejestracyjne);
  specjalistyczne doradztwo w dziedzinach marketingu, finansów (analizy finansowe dla celów kredytowych, przygotowanie biznes planów i wniosków kredytowych, opracowanie systemów analizy, kalkulacji i kontroli kosztów), prawa, planowania i zarządzania, polityki kadrowej, produkcji, eksportu i ochrony środowiska;
 2. szkolenia:
  dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z zakresu marketingu, finansów i zarządzania i ogólne (np. konkursy komputerowe i językowe); dla pracodawców i pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 3. usługi informacyjne:
  kojarzenie partnerów w celach gospodarczych, sprawdzanie ich wiarygodności, udzielanie informacji o targach i wystawach, promowanie małych przedsiębiorców działających na terenie gminy Gryfino np. na targach, prowadzenie baz danych;
 4. usługi finansowe:
  pomoc w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego (przygotowanie dokumentów dla instytucji finansowych, możliwość udziału w programach pomocowych, dostęp do ofert banków, funduszy doręczeniowych i pożyczkowych dla firm).

kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.000 zł

Warunki i zasady składania ofert

1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873), które:

 1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
 2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego wspiera realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wspieranie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

3. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, mają być zrealizowane w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2004 r.

4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5. Burmistrz Miasta i Gminy dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej bierze pod uwagę:

 1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,
 2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

6. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

Termin składania ofert

7. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Wydziale Planowania Przestrzennego, aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 24 marca 2004 r.

8. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, pok. 19 lub przesłać pocztą.

9. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty.

10. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w których podaje się, kto i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego, aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.

11. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie
przyznanych kwot dotacji na realizację zleconych zadań
z zakresu przedsiębiorczości w roku 2003

 

Tytuł zadania Oferent Przyznana
kwota dotacji
wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości

Cech Rzemiosł
Różnych i
Przedsiębiorców

29.890