Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-137/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-137/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 31 sierpnia 2004r.


w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok:


Na podstawie § 16 pkt. 1 uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r. zarządza, co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 4.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
  900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
OGÓŁEM 4.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
OGÓŁEM 4.000

§ 3. Zatwierdza się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE:

Zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się ze względu na odpowiednie przeklasyfikowanie środków z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Sporządziła:
Jolanta Staruk