Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-8/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-8/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 26 stycznia 2004r.


w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 27 c ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. / Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z odstąpieniem oferenta od zawarcia umowy na sporządzanie wycen szacunkowych dla niżej wymienionych zadań:

 1. Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne:
  - pojedynczej działki 
 2. Wycena wartości rynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności 
 3. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem  naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału. 
  W przypadku wydzielenia działek pod drogi publiczne lub ich poszerzenia zadanie należy wykonać wraz z określeniem wartości dróg oraz ich poszerzeń, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy :
  - za zadanie obejmujące od 11-30 działek

Zatwierdzam najkorzystniejsze ofert złożone przez innych oferentów w trybie zapytania o cenę: na wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino dla poszczególnych zadań wynikających z tego zapytania, ofertę:

   I. Marii Zegarek na wykonywanie zadania z zakresu:

1. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału. 
W przypadku wydzielenia działek pod drogi publiczne lub ich poszerzenia zadanie należy wykonać wraz z określeniem wartości dróg oraz ich poszerzeń, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy :
- zadanie obejmujące od 11-30 działek - za kwotę brutto 170,80 zł.

   II. Ilony Rogało - Wilczyńskiej na wykonanie zadań z zakresu:

 1. Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne:
  - pojedynczej działki za kwotę brutto 100,00 zł.
 2. Wycena wartości rynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, dla  potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności - za kwotę brutto 120,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat