Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-70/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu za opłatę odstępnego za dzierżawę na okres 2 lat działki Nr 57 o pow. 1.436 m2, położonej w Gryfinie przy ulicy Targowej, z przeznaczeniem na parking samochodowy.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-70/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 19 kwietnia 2004r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu za opłatę odstępnego za dzierżawę na okres 2 lat działki Nr 57 o pow. 1.436 m2, położonej w Gryfinie przy ulicy Targowej, z przeznaczeniem na parking samochodowy.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717/, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopom. Nr 21, poz. 439 ze zmianami :Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/  zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą w wysokości 600,00 zł.do przetargu za opłatę odstępnego za dzierżawę na okres 2 lat działki Nr 57 pod parking samochodowy.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat