Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-113/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 lipca 2004r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ustnego, ograniczonego przetargu na opłatę odstępnego za dzierżawę na okres 3 lat części działki Nr 220/2, położonej w m. Gryfinie, przy ul. Mieszka I-go, na postawienie garaży blaszanych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 113/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 lipca 2004r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ustnego, ograniczonego przetargu na opłatę odstępnego za dzierżawę na okres 3 lat części działki Nr 220/2, położonej w m. Gryfinie, przy ul. Mieszka I-go, na postawienie garaży blaszanych.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą w wysokości 100,00 zł do ustnego, ograniczonego przetargu na opłatę odstępnego za dzierżawę na okres 3 lat części działki Nr 220/2 położonej w m. Gryfinie przy ul. Mieszka I-go na postawienie garaży blaszanych. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat