Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-101/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w sołectwie Parsówek.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-101/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 17 czerwca 2004r.


w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w sołectwie Parsówek

Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu sołectwa Parsówek stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/279/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek (Dziennik Urzędowy  Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r., Nr 28, poz.511) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

  1. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Parsówek w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 30 czerwca 2004 r. o godz. 18.oo na terenie posesji Jana Olecha - mieszkańca Parsówka.

§ 2.

  1. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
  2. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie Parsówka bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 3. Zebraniu będzie przewodniczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza