Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-11/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 23 - lokal nr 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-11/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 26 stycznia 2004r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 23 - lokal nr 4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129,poz.1447,Nr 154,poz.1800; z 2002r Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153,poz.1271, Nr 200,poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - ustalam , co następuje :

§ 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 23 - lokal mieszkalny nr 4 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - Teresy i Eugeniusza Rachoń w wysokości 49.165,30 zł /w tym : lokal mieszkalny - 47.965,30 zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 240 / - 1.200 ,- zł /. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk PiłatUzasadnienie: 

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Niepodległości nr 23 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 03.12.2003 r ,sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek .

Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 47.400,- zł oraz wartość udziału w nieruchomości gruntowej / dz.nr 240/ na kwotę 1.200,- zł.

Cena powyższa została zwiększona o kwotę 565,30 zł ,stanowiącą wartość środków funduszu remontowego , przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 31 stycznia 2004 roku.