Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-95/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 czerwca 2004r. zmieniające zarządzenie Nr 0151-83/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu na opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat lokalu o pow. 73 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w m. Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego Nr 5, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o profilu gastronomicznym.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-95/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
  z dnia 3 czerwca 2004r.


zmieniające zarządzenie Nr 0151-83/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu na opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat lokalu o pow. 73 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w m. Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego Nr 5, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o profilu gastronomicznym. 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/,  zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-83/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  21 maja 2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu na opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat lokalu o pow. 73 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w m. Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego Nr 5 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o profilu gastronomicznym wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    " § 1. Ustalam cenę wywoławczą w wysokości 10.000, 00 zł. do przetargu za opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat lokalu o pow. 73 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w m. Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego Nr 5 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o profilu gastronomicznym, handlowym lub usługowym".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.06.2004 r. 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy 
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza