Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-14/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 lutego 2004r  w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-14/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 3 lutego 2004r  


w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/,art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U.z 2000r Nr 46,poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, nr 240, poz.2058 i z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 , poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928 / - postanawiam :

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 195/1 o powierzchni 139 m2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3, na którą sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży, spisana aktem notarialnym Nr Rep. A 517/2004 z dnia 29.01.2004r w Kancelarii Notarialnej przy ul.Parkowej nr 3a w Gryfinie, pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "Regalica" oraz Krystyną i Jerzym małż. Hyży.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat