Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-122/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-122/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 09 sierpnia 2004 r.


w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543; z 2001r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 , Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, dla Romualdy Brzuskiewicz, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2004r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat