Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-3/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2004 r. w drodze zlecenia.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-3/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 7 stycznia 2004 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2004 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) zarządza się, co następuje:

§ 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2004 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-3/04

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 65, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm. przen. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, zm. przen. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 96, poz. 874) oraz art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), w związku z Uchwałą Rady Miejskie w Gryfinie Nr XVI/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza:

konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2004 roku w drodze zlecenia

 • zadanie nr KFD/2004/01

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki – kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 45.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/02

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 40.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/03

Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów w zakresie piłki nożnej – kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 40.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/04

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki ręcznej chłopców - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 20.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/05

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa ziemnego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi18.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/06

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa stołowego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/07

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportu szachowego kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/08

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie karate – kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 18.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/09

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportów strzeleckich - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 26.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/10

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie gimnastyki artystycznej - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 11.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/11

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 19.000 zł

 • zadanie nr KFD/2004/12

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie triathlonu – kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 20.000 zł

 • zadanie nr KFS/2004/01

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów – kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 30.000 zł

 • zadanie nr KFS/2004/02

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów – kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 110.000 zł

 • zadania nr KFI/2004/01

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich – kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 40.000 zł

Warunki i zasady składania ofert

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873), które:
  • przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  • prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.
 2. Organ jednostki samorządu terytorialnego wspiera realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wspieranie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, mają być zrealizowane w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2004 r.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, w tym imienną listę członków klubu według stanu na dzień 31.12.2003 r.
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej bierze pod uwagę:
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,
  • kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.
 7. Termin składania ofert
  7. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. Niepodległości 20. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 6 lutego 2004 r.
 8. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, pok. 19 lub przesłać pocztą.
 9. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 10. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w których podaje się kto i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 11. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na
realizację zleconych zadań
z zakresu kultury fizycznej w roku 2003

Nr zadania Tytuł zadania Oferent Przyznana kwota dotacji
KFD/2003/01 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki MKS Hermes 48.000
KFD/2003/02 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej UKS
Energetyk Junior
40.000
KFD/2003/03 Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów w zakresie piłki nożnej KS Energetyk 35.000
KFD/2003/04 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców KS Energetyk 20.000
KFD/2003/05 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa ziemnego KS Energetyk 20.000
KFD/2003/06 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa stołowego LKS Piast 5.000
KFD/2003/07 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportu szachowego UKS Biały Pion 12.000
KFD/2003/08 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie karate Gryfiński
Klub Karate
20.000
KFD/2003/09 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i odzieży szkolnej w zakresie sportów strzeleckich KSS LOK
Regalia
30.000
KFD/2003/10 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej MKS Hermes 10.000
KFD/2003/11 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa KS Energetyk 20.000
KFD/2003/12 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie triathlonu GKS Delf 20.000
KFS/2003/01 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów KS Energetyk 30.000
KFS/2003/02 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów KS Energetyk 105.000
KFS/2003/03 Gminna Liga Piłki Nożnej LKS Piast 25.000
KFI/2003/07 Organizacja imprez sportowych w społecznościach wiejskich LKS Piast 10.000