Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-154/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 października 2004r. w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151–154/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 października 2004r.
 

w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok:

Na podstawie §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
OGÓŁEM 10.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000

OGÓŁEM

10.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesienia środków niezbędnych do pokrycia kosztów zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów a także sfinansowania nagród z zakresu edukacji ekologicznej.

Sporządziła:
Jolanta Staruk