Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-85/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 15 - lokal nr 12, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-85/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 26 maja 2004 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 15 - lokal nr 12 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 1523, poz. 1271/, art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46, poz.543 ; z 2001r Nr 129,poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928 / - ustalam, co następuje:

§ 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 15 - lokal mieszkalny nr 12, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - Ireny Głuch w wysokości 54.207,52 zł /w tym : lokal mieszkalny- 53.172,52 zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 184 / - 1.035 ,- zł /. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

Uzasadnienie 

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul.1 Maja nr 15 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 5 kwietnia 2004 r ,sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek .

Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 51.406,- zł oraz wartość  udziału w nieruchomości gruntowej / dz.nr 184 / na kwotę 1.035 ,- zł.

Cena powyższa została zwiększona o kwotę 1.766,52 zł ,stanowiącą wartość środków funduszu remontowego , przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 31 maja 2004 roku.