Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-159/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINOz dnia 18 listopada 2004r. w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-159/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 listopada 2004r. 


w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nabycia na mienie gminne od właścicieli, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 405/5 o powierzchni
0,1981 ha, położonej w obrębie Wełtyń, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod ulicę dojazdową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami, na kwotę 47.000 zł (czterdzieści siedem tysięcy złotych). 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie 

Anna i Józef Lewandowscy są właścicielami nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 405/5 o powierzchni 0,1981 ha, położonej w obrębie Wełtyń.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod ulicę dojazdową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej z usługami

Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXVII/382/04 z dnia 28 października 2004 r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości. 

Na podstawie wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zaproponowano właścicielom nabycie nieruchomości za kwotę 47.000 zł, na co właściciele wyrazili zgodę.