Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-103/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek: 483/6 i 540, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-103/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 czerwca 2004r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek: 483/6 i 540, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 67 ust.1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz.1447, Dz. U. z 2002r. Nr 154, poz.1800, Nr 25, poz. 253, Nr 47, poz. 676, Nr 126, poz. 1070 i Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, oraz Dz. U. z 2003r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177) ustalam:

§ 1. Cenę sprzedaży nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek:

  • dz. nr 483/6 o powierzchni 562 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino w wysokości 12.000,00 zł.,
  • dz. nr 540 o powierzchni 563 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino w wysokości 10.000,00 zł.,

sprzedawanych w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym - Marzenie i Kazimierzowi małżonkom Keller.
Do ustalonej ceny sprzedaży w/w nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz.U. Nr 54, poz. 535), zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22 %.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat