Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-150/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2004r. w sprawie określenia imiennego składu oraz terminu pierwszego posiedzenia Rady Sportu.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-150/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 18 października 2004 r.


w sprawie określenia imiennego składu oraz terminu pierwszego posiedzenia Rady Sportu.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/364/04 z dnia 30 września 2004 roku  w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania zarządza się co następuje: 

§ 1. Ogłasza się imienny skład Rady Sportu. W skład Rady Sportu wchodzą:

    1. Kazimierz Chojnacki  -  przedstawiciel KSS LOK Regalica
    2. Piotr Filip  -  przedstawiciel GKS Delf
    3. Tomasz Grąbczewski  -  przedstawiciel UKS ZSZ Kamikaze
    4. Marek Hipsz  -  przedstawiciel Gryfińskiego Klubu Karate
    5. Jolanta Jabłońska  -  przedstawiciel UKS Biały Pion
    6. Jan Kozłowski  -  przedstawiciel LKS Piast
    7. Tomasz Namieciński  -  przedstawiciel LKS Grot Gardno
    8. Paweł Nikitiński  -  przedstawiciel KS Energetyk
    9. Jan Podleśny  -  przedstawiciel MKS Hermes
  10. Stefan Ragan  -  przedstawiciel LKS Odrzanka Radziszewo
  11. Marek Reuter  -  przedstawiciel UKS Energetyk Junior
  12. Piotr Romanicz  -  przedstawiciel Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
  13. Daniel Cieślak  -  przedstawiciel Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 2. Termin pierwszego posiedzenia ustala się na dzień 26 października 2004 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA
w sprawie określenia imiennego składu
oraz terminu pierwszego posiedzenia Rady Sportu

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/364/04 z dnia 30 września 2004 roku powołana została Rada Sportu. W jej skład, zgodnie z przyjętym Regulaminem funkcjonowania, winni wejść pisemnie oddelegowani przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino, które realizują w formie zlecenia zadania z zakresu kultury fizycznej i otrzymują na ten cel dotację celową z budżetu Gminy Gryfino, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Wnioski klubów sportowych wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i stały się podstawą do ogłoszenia imiennego składu Rady Sportu.

sporządził:
Daniel Cieślak