Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-171/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę na okres do 3 lat, 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, pod kabiny telefoniczne.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-171/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 grudnia 2004r.


w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę na okres do 3 lat, 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, pod kabiny telefoniczne.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art.67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz.177/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosować miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino pod kabiny telefoniczne w wysokości 21,00 zł. netto.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W dotychczasowych obowiązujących zarządzeniach Burmistrza nie były ustalane stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na postawienie kabin telefonicznych. W związku z powyższym zgodnie z Art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowiącym, że do zadań Burmistrza należy gospodarowanie mieniem komunalnym, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino należało wydać przedmiotowe zarządzenie dotyczące ustalenia stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na postawienie kabin telefonicznych na okres do lat 3.
Stawka czynszu ustalona została w oparciu o cenniki stosowane za zajęcie pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego na obszarze zabudowanym, uchwalone Uchwałą Nr XXII/300/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 maja 2004 r.