Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-132/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 167/7, położonej w obrębie Krzypnica.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-132/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 24 sierpnia 2004r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 167/7, położonej w obrębie Krzypnica.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568/ oraz art.67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz.177/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami - zarządzam, co następuje: 

§ 1. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki, położonej w obrębie Krzypnica, ustalam w wysokości:

  • dz. nr 167/7 - 17.900,-zł 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości oznaczonej nr 167/7 o pow. 1519 m2, położonej w obrębie Krzypnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę siedliskową oraz uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, rzeczoznawca majątkowy Ilona Rogało-Wilczyńska ustaliła w operacie szacunkowym, na kwotę 16.300,-zł.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty w wysokości 1.600,-zł, związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działki.
W związku z powyższym cena wywoławcza do przetargu dla działki nr 167/7 wynosi 17.900,-zł.