Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 7 stycznia 2004 r.


w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 20a ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. / Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§ 1.Zatwierdzam, na wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino dla poszczególnych zadań wynikających z „zapytania o cenę” ofertę:

Marii Zegarek na wykonywanie zadań z zakresu:

1. Wycena lokalu mieszkalnego w budynkach wielolokalowych:

 • wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi budynku, pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu – za kwotę brutto 150,00 zł.
 • wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi budynku oraz wartością gruntu – za kwotę brutto – 150,00 zł.

2. Wycena lokalu użytkowego w budynkach:

 • wielolokalowych wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi, pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu –za kwotę brutto 190,00 zł.
 • wielolokalowych wraz z urządzeniami i częściami wspólnymi oraz wartością gruntu – za kwotę brutto 190,00 zł.

3. Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych /wartość gruntu i budynku/:

 • budynkami mieszkalnymi – za kwotę brutto 320,00 zł.
 • budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi – za kwotę brutto 320,00 zł.
 • garażami - jednym – za kwotę brutto 180,00 zł. i za każdy następny znajdujący się na tym samym gruncie – za kwotę brutto 50,00 zł.

innymi budynkami

 • o powierzchni użytkowej do 500 m2 – za kwotę brutto 180,00 zł.
 • o powierzchni użytkowej od 501 m2 do 1000 m2 – za kwotę brutto 280,00 zł.
 • o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 – za kwotę brutto 610,00 zł.

innymi obiektami budowlanymi:

 • budowle – za kwotę brutto 60,00 zł.
 • obiekty małej architektury – za kwotę brutto 60,00 zł.
 • tymczasowe obiekty budowlane – za kwotę brutto 60,00 zł.
 • budynkami gospodarczymi - jednym – za kwotę brutto 180, 00 zł. i za każdy następny znajdujący się na tym samym gruncie – za kwotę brutto 50,00 zł.
 • piwnicami naziemnymi - jedną – za kwotę brutto 180,00 zł. i za każdą następną znajdującą się na tym samym gruncie – za kwotę brutto 50,00 zł.

4. Wycena gruntu rolnego:

 • o powierzchni do 1,00 ha – za kwotę brutto 180,00 zł.

5. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału. W przypadku wydzielenia działek pod drogi publiczne lub ich poszerzenia zadanie należy wykonać wraz z określeniem wartości dróg oraz ich poszerzeń, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy:

 • za zadanie obejmujące od 31 – 50 działek – za kwotę brutto 97,60 zł.

6. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej celem naliczenia opłaty adiacenckiej określającej wzrost jej wartości w związku z budową tych urządzeń:

 • za zadanie obejmujące 5 - 10 działek – za kwotę brutto 195,20 zł.
 • za zadanie obejmujące 11 – 20 działek – za kwotę brutto 170,80 zł.
 • za zadanie obejmujące od 21 - 60 działek - za kwotę brutto 109,80 zł.
 • za zadanie obejmujące powyżej 60 działek – za kwotę brutto 97,60 zł.

7. Wycena gruntów zabudowanych i nie zabudowanych, będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych – za kwotę brutto 62,50 zł.

Jolanty Parys na wykonanie zadania z zakresu:

 1. Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne:
  - pojedynczej działki – za kwotę brutto 103,70 zł.
 2. Wycena wartości rynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności – za kwotę brutto 103,70 zł.
 3. 3. Wycena wartości nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – za kwotę brutto 103,70 zł.
 4. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału.
  W przypadku wydzielenia działek pod drogi publiczne lub ich poszerzenia zadanie należy wykonać wraz z określeniem wartości dróg oraz ich poszerzeń, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy:
  - za zadanie obejmujące od 2-10 działek – za kwotę brutto 146,40 zł.
  - za zadanie obejmujące od 11-30 działek – za kwotę brutto 122,00 zł.

Ilony Rogało-Wilczyńskiej na wykonanie zadania z zakresu:

 1. Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne:- od 2 do 5 działek – za kwotę brutto 100,00 zł.
  - od 2 do 5 działek w kompleksie
  – za kwotę brutto 95,00 zł.
  - powyżej 5 działek w kompleksie – za kwotę brutto 90,00 zł.

Andrzeja Sobczaka na wykonanie zadania z zakresu:

 1. Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne:
  - powyżej 5 działek – za kwotę brutto 91,50 zł.
 2. Wycena gruntu rolnego:
  - o powierzchni powyżej 1,00 ha do 5,00 ha – za kwotę brutto 244,00 zł.
  - o powierzchni powyżej 5,00 ha – za kwotę brutto 244,00 zł.
 3. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej celem naliczenia opłaty adiacenckiej określającej wzrost jej wartości w związku z budową tych urządzeń:
  - za jedną działkę - za kwotę brutto 244,00 zł.
 4. Wycena wartości nieruchomości, które będą obciążane hipoteką – za kwotę brutto 244,00 zł.
 5. Wycena nieruchomości określającej wzrost jej wartości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, celem naliczenia opłaty planistycznej – za kwotę brutto 183,00 zł.
 6. Ustalenie wartości służebności gruntowej – za kwotę brutto 122,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat