Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-76/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do zbycia na rzecz ich użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ”

    

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-76/04 
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2004r.


w sprawie ustalenia cen sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych,   i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do zbycia na rzecz ich użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ”  w Gryfinie.

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/, art.67 ust.1 i 3 , art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami   / Dz.U.z 2000r Nr 46,poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r.  Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, nr 240, poz.2058 i z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721 /  - zarządzam, co następuje:

§  1

  1. Ustalam ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych , stanowiących własność Gminy Gryfino, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XX/273/04 z dnia 25 marca  2004r , przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie , w wysokościach równych wartościom określonym przez rzeczoznawcę majątkowego, z zaliczeniem na poczet cen  kwot równych wartościom  prawa użytkowania wieczystego.
  2. Szczegółowe zestawienie cen zawiera wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151-76/04 
z dnia 29 kwietnia 2004r


WYKAZ

cen nieruchomości gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych przeznaczonych  do sprzedaży  na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie.

Nr działki Cena sprzedaży Kwota równa wartości prawa użytk. wieczystego Cena sprzedaży po zaliczeniu kwoty równej wartości prawa użytk.wieczystego
    207/6     73.800  zł      54.500 zł       19.300 zł
    216/3   199.000  zł     151.700 zł       47.300 zł
    26/6   124.800  zł        95.100 zł       29.700 zł
   20/4    641.200 zł    496.100 zł     145.100 zł
   95/2      25.200  zł     18.800 zł         6.400 zł
   95/7    140.600 zł   104.700 zł      35.900 zł
  163/1    146.600 zł   108.300 zł      38.300 zł
  208/2      10.600 zł       7.900 zł        2.700 zł
    95/4        4.000 zł      3.000 zł        1.000 zł
    95/6        1.600 zł      1.200 zł 400 zł