Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-9/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12-lokal nr 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-9/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 26 stycznia 2004r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12-lokal nr 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154,poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r. Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928 / - ustalam , co następuje:

§ 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12 - lokal mieszkalny nr 5 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - Barbary i Jana Andrzejczak w wysokości 93.412,41 zł /w tym : lokal mieszkalny - 90.812,41 ,- zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 143 / - 2.600 ,- zł /. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 12 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 03.12.2003 r., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek .

Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 87.400,- zł oraz wartość udziału w nieruchomości gruntowej / dz. nr 143 / na kwotę 2.600,- zł.

Cena powyższa została zwiększona o kwotę 3.412,41 zł ,stanowiącą wartość środków funduszu remontowego, przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 31 stycznia 2004 roku.