Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-56/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 118/5, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 0151-56/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 31 marca 2004r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 118/5, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/ oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/  ustalam:

§ 1. Cenę sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 118/5 o pow. 151 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 124, w wysokości 7.600,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat