Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-28/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lutego 2004r. - w sprawie przyjęcia planu operacyjnego rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0151-28/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 23 lutego 2004 r.


w sprawie przyjęcia planu operacyjnego rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji plan operacyjny rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino jak w załączniku 1, stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Realizację planu, o którym mowa w § 1 powierza się Naczelnikowi Wydziału BMP.
 2. Burmistrz zobowiązany jest do przedkładania Radzie corocznych sprawozdań z realizacji planu, w terminie do 30 marca roku następnego po okresie sprawozdawczym. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat


Załącznik 1 do Zarządzenia nr 0151-28/04

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie przyjęcia planu operacyjnego rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino.

Proces zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy wymaga od władz i podmiotów lokalnych umiejętności rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania nim, eliminacji dysproporcji w życiu społecznym i gospodarczym oraz zaspokojenia stale rosnących potrzeb. Możliwe jest to, gdy zarządzanie gminą wynika ze sformułowanego planu strategicznego, w którym określone są cele, programy i zadania.

W ramach prac nad obowiązującą Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino, w czasie dyskusji społecznej została sformułowana misja miasta i gminy Gryfino. 

Zakłada się dalszy zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny gminy z zachowaniem istniejących walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Poprzez rozwój zrównoważony rozumie się jednoczesny rozwój gospodarczy, społeczny, ekologiczny i przestrzenny. 

Rozwój gospodarczy: 

 • tworzenie nowych miejsc pracy, dalszy rozwój inwestycyjny gminy, 
 • poszerzenie rynków zbytu, 
 • rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, 
 • wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, 
 • współpraca ponad lokalna i transgraniczna, 
 • rozwój turystyczny gminy, 
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych. 

Rozwój społeczny: 

 • integracja społeczności i wzmacnianie poczucia patriotyzmu lokalnego, 
 • kreowanie samorządowej świadomości i samodzielności, 
 • efektywne zaspokajanie zbiorowych potrzeb, (zapewnienie podstawowego standardu dostępu do usług ogólnospołecznych, poprawa warunków mieszkaniowych, rozwój standardu technicznego miasta i wsi) - wyrównywanie różnic między wsią i miastem, 
 • prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej, 
 • wspieranie grupowych form działania i aktywnych postaw mieszkańców, 
 • eliminacja barier architektonicznych, 
 • włączenie organizacji pozarządowych do rozwiązywania problemów społecznych. 

Rozwój ekologiczny: 

 • inspirowanie działań na rzecz poprawy warunków środowiska naturalnego, 
 • redukcja emisji i zanieczyszczeń, 
 • ochrona dziedzictwa kulturowego, 
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

Rozwój przestrzenny: 

 • staranne planowanie przestrzenne, 
 • kształtowanie sprawnego układu komunikacyjnego miasta i gminy umożliwiającego ograniczenie ruchu tranzytowego i płynność ruchu głównie na kierunku północ-południe, 
 • rewitalizacja nabrzeża i brzegu Odry oraz zabudowa kwartałów staromiejskich, 
 • powiązanie zagospodarowania obszarów po obu stronach granicy poprzez uruchomienie połączeń transgranicznych i wspólne planowanie przestrzenne, 
 • zabezpieczenie przeciwpowodziowe nabrzeża i Bulwarów Nadodrzańskich.


Jako cele strategiczne przyjęto:

 1. wzrost dostępności oświaty, wychowania i opieki medycznej i tworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich,
 2. aktywną ochronę środowiska wraz z doskonaleniem infrastruktury technicznej, transportowej i informatycznej,
 3. rewitalizację dawnych funkcji i układu miasta oraz ich ochronę wraz z koniecznym rozwojem funkcjonalno-przestrzennym całego miasta,
 4. rozwój turystyki, sportu i rekreacji wraz z promocją gminy,
 5. aktywizację funkcji gospodarczych gminy.

W ramach celu 2, wśród celów operacyjnych znalazł się cel - Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji.

Realizując wyżej wymieniony cel ustalono sposób jego osiągnięcia, poprzez sformułowanie i realizację Planu operacyjnego rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji. Plan ten przedstawia poniższa tabela.

CEL STRATEGICZNY: aktywna ochrona środowiska wraz z doskonaleniem infrastruktury technicznej, transportowej i informatycznej

Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji
Programy Zadania (przedsięwzięcia) Realizator zadania (komórka lub osoba odpowiedzialna) Szacunkowy budżet

[zł]

Kategoria Termin rozpoczęcia Potencjalne źródło finansowania fazy inwestycji wskaźniki
efekty rzeczowe efekty społeczne
Program operacyjny 1.

  Drogi  

 

 

  

 

 

1.1. budowa ulic i oświetlenia na os. Północ BMP-PI 2 000 000 transport – usługi i infrastruktura 2006 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, przygotowanie dł. 2,5 km
 • poprawa komunikacji
 • zwiększenie  szybkości dojazdu do miejsc użyteczności publicznej
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zwiększenie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin
1.2. budowa ulic w rejonie ul. Artyleryjskiej BMP-PI 1 100 000 transport – usługi i infrastruktura 2003 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, realizacja dł. 1,2 km
 • poprawa komunikacji
 • zwiększenie  szybkości dojazdu do miejsc użyteczności publicznej
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zwiększenie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin
1.3.budowa ulic – rejon Reymonta i Wełtyń II BMP-PI 4 000 000 transport – usługi i infrastruktura 2006 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, przygotowanie dł. 6 km
 • poprawa komunikacji
 • zwiększenie  szybkości dojazdu do miejsc użyteczności publicznej
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zwiększenie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin
1.4. budowa dróg – północ gminy

BMP-PI

1 500 000 transport – usługi i infrastruktura 2005 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, programowanie dł. 22 km
 • poprawa komunikacji
 • zwiększenie  szybkości dojazdu do miejsc użyteczności publicznej
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zwiększenie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin
1.5. budowa dróg – wschód gminy BMP-PI 1 500 000 transport – usługi i infrastruktura 2006 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, programowanie dł. 10 km
 • poprawa komunikacji
 • zwiększenie  szybkości dojazdu do miejsc użyteczności publicznej
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zwiększenie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin
1.6. budowa dróg – południe gminy

BMP-PI

1 500 000 transport – usługi i infrastruktura 2007 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, programowanie dł. 23 km
 • poprawa komunikacji
 • zwiększenie  szybkości dojazdu do miejsc użyteczności publicznej
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zwiększenie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin
1.7.budowa dróg – południowy wschód gminy BMP-PI 1 500 000 transport – usługi i infrastruktura 2007 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, programowanie dł. 31 km
 • poprawa komunikacji
 • zwiększenie  szybkości dojazdu do miejsc użyteczności publicznej
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zwiększenie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin
Program operacyjny 2.

Zaopatrzenie w wodę  

 

2.1. budowa wodociągu grupowego: Krzypnica – Gryfino – Dębce; BMP-PI 1 500 000 gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 2005 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, programowanie dł. 10 km
 • poprawa warunków bytowych mieszkańców,
 • podniesienie standardów życia
2.2. modernizacja ujęć na terenie gminy BMP-PI 2 000 000 gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 2005 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, programowanie 9 ujęć
 • poprawa warunków bytowych mieszkańców,
 • podniesienie standardów życia
 • poprawa ochrona zdrowia
2.3. wymiana sieci azbestowych na terenie gminy BMP-PI 2 500 000 gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 2004 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, programowanie  
 • poprawa warunków bytowych mieszkańców,
 • podniesienie standardów życia
 • eliminacja materiałów szkodliwych dla zdrowia,
 • ochrona środowiska
Program operacyjny 3.

Odprowadzanie ścieków  

 

 

 

3.1. rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej Północ Gminy BMP-PI 30 500 000 gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 2003 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, realizacja  
 • poprawa warunków bytowych i jakości życia
 • ochrona środowiska
 • zwiększenie atrakcyjności terenów dla inwestorów
3.2. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń, Gardno, Wsoka Gryfińska BMP-PI 2 500 000 gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 2005 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, programowanie dł. 15 km
 • poprawa warunków bytowych i jakości życia
 • ochrona środowiska
 • zwiększenie atrakcyjności terenów dla inwestorów
3.3. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo Żórawie, Żórawki BMP-PI 3 500 000 gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 2005 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, przygotowanie dł. 15 km
 • poprawa warunków bytowych i jakości życia
 • ochrona środowiska
 • zwiększenie atrakcyjności terenów dla inwestorów
3.4. budowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gryfina BMP-PI 12 500 000 gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 2004 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, przygotowanie dł. 10 km
 • poprawa warunków bytowych i jakości życia
 • ochrona środowiska
 • zwiększenie atrakcyjności terenów dla inwestorów
3.5. modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych na terenie gminy BMP-PI 3 600 000 gospodarka wodna – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 2005 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, programowanie 7 oczysz-czalni mech.-biol. oraz ok. 30 km sieci
 • poprawa warunków bytowych i jakości życia
 • ochrona środowiska
 • zwiększenie atrakcyjności terenów dla inwestorów
Program operacyjny 4.

Usuwanie odpadów  

 

4.1. wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych BMK   gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości 2004 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, przygotowanie  
 • ochrona środowiska
 • odzyskiwanie surowców wtórnych
4.2. uruchomienie na istniejącym wysypisku odpadów komunalnych linii do ich sortowania, kompostowania i recyklingu BMK   gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości 2004 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, przygotowanie  
 • ochrona środowiska
 • odzyskiwanie surowców wtórnych
4.3. uruchomienie linii do przeróbki i gospodarczego wykorzystywania osadów pościekowych  

BMK

  gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości 2005 budżet, fundusze strukturalne, kredyty, programowanie   ochrona środowiska