Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-38A/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 marca 2004r. zmieniające zarządzenie Nr SEO.0151-19/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu uzgodnień przejęcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-38A/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 12 marca 2004r. 


zmieniające zarządzenie Nr SEO.0151-19/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu uzgodnień przejęcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Na podstawie §7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr SEO.0151-19/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17. lutego 2004r. w sprawie powołania Zespołu uzgodnień przejęcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie, wprowadza się następujące zmiany:

  1. §2 otrzymuje brzmienie:
    §13. Termin zakończenia prac Zespołu wyznaczam do dnia 30 kwietnia 2004r."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat