Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-110/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I nr 27 -lokal nr 12, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-110/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 1 lipca 2004r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I nr 27 - lokal nr 12, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 1523, poz. 1271/ , art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46, poz. 543 ; z 2001r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 , Nr 240, poz. 2058; z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177 / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz. 928 / - ustalam, co następuje:

§ 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I nr 27 - lokal mieszkalny nr 12 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - Lidii i Zenona małż. Tylny w wysokości 60.224,10 zł /w tym: lokal mieszkalny - 53.258,10 zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz. nr 220/5/ - 6.966 ,- zł /

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie 

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Mieszka I nr 27 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 9 czerwca 2004 r ,sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek.

Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 53.036,- zł oraz wartość udziału w nieruchomości gruntowej / dz. nr 220/5 / na kwotę 6.966 ,- zł.

Cena powyższa została zwiększona o kwotę 222,10 zł ,stanowiącą wartość środków funduszu remontowego , przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 30 czerwca 2004 roku.