Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-157/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w m-cu grudniu 2004 r. choinek oraz ryb z okazji Święta Bożego Narodzenia.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-157/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 listopada 2004 r. 


w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w m-cu grudniu 2004 r. choinek oraz ryb z okazji Święta Bożego Narodzenia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ zarządzam0, co następuje:

§ 1.Wyznaczam następujące miejsca w m. Gryfinie pod stoiska handlowe związane ze sprzedażą choinek oraz ryb:

  1. Plac Barnima - działka Nr 212 - sprzedaż choinek.
  2. Plac przy Bibliotece - ul. Kościelna,, cz. dz. Nr 201 - sprzedaż choinek i ryb.
  3. Plac przy fontannie - ul. Bol.Chrobrego - cz.dz. Nr 171 - sprzedaż ryb.
  4. Boisko gry w koszykówkę, ul. M.Konopnickiej, cz.dz. Nr 39 - sprzedaż choinek i ryb.

§ 2. Dzienna stawka czynszu netto za 1 stoisko handlowe wynosi 100,00 zł.

§ 3. Do wydzierżawienia miejsc pod stoiska handlowe upoważniam Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia tradycją jest wyznaczenie przez Gminę miejsc pod stoiska handlowe związane ze sprzedażą choinek oraz ryb. 
Podobnie jak w roku ubiegłym warunki te spełniają: Plac Barnima, Plac przy Bibliotece Publicznej, Plac przy fontannach przy ul. Bol.Chrobrego, boisko gry w koszykówkę przy ul. M.Konopnickiej. Dzienna stawka czynszu za 1 stoisko handlowe wynosi 100,00 zł, netto. Do wydzierżawienia miejsc pod stoiska handlowe i pobrania czynszu upoważniam Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.