Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-84/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 maja 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-84/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 21 maja 2004r.


w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 , Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717,720 i 721 / - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, dla Zofii i Bronisława małż. Wypych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

 

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2004r.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza