Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-72 /04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39 - lokal nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-72/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 22 kwietnia 2004r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39 - lokal nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717/, art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25,poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 , Nr 240, poz.2058 i z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928 / - ustalam, co następuje:

§ 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39 - lokal mieszkalny nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - Aleksandry Włodarczyk w wysokości 52.980,- zł /w tym : lokal mieszkalny- 44.260 zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 100 / - 8.720 ,- zł /. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk