Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-131/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 167/8, położonej w obrębie Krzypnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-131/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 24 sierpnia 2004r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 167/8, położonej w obrębie Krzypnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz.177/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami ustalam:

§ 1. Cenę sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 167/8 o pow. 311 m2, położonej w obrębie Krzypnica, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 167/3, w wysokości 2.390,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości oznaczonej nr 167/8 o pow. 311 m2, położonej w obrębie Krzypnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 167/3 - p. Marii i Antoniego Jusis , ustalił rzeczoznawca majątkowy p. Ilona Rogało-Wilczyńska. 
Operat szacunkowy ustala wartość rynkową nieruchomości na kwotę 2.390,-zł.
Ponieważ Nabywcy pokrywają koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy ustalić do sprzedaży cenę działki nr 167/8 w wysokości 2.390,-zł.