Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-163/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek, położonych w obrębie Żórawie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-163/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek, położonych w obrębie Żórawie 


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art.67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz.177/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje: 

§ 1. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie Żórawie, ustalam w wysokości:

 • dz. nr 116/7   - 13.000,-zł
 • dz. nr 116/8   - 14.000,-zł
 • dz. nr 116/9   - 18.000,-zł
 • dz. nr 116/10 - 18.000,-zł
 • dz. nr 116/11 - 18.000,-zł
 • dz. nr 116/12 - 18.500,-zł
 • dz. nr 116/13 - 18.000,-zł
 • dz. nr 116/14 - 17.500,-zł
 • dz. nr 116/15 - 33.500,-zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości położonych w obrębie Żórawie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, rzeczoznawca majątkowy Ilona Rogało-Wilczyńska ustaliła w operacie szacunkowym, w następującej wysokości:

 • dz. nr 116/7   - 11.400,-zł
 • dz. nr 116/8   - 12.200,-zł
 • dz. nr 116/9   - 16.000,-zł
 • dz. nr 116/10 - 16.000,-zł
 • dz. nr 116/11 - 16.000,-zł
 • dz. nr 116/12 - 16.600,-zł
 • dz. nr 116/13 - 15.900,-zł
 • dz. nr 116/14 - 15.500,-zł
 • dz. nr 116/15 - 32.500,-zł

Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działek.
W związku z powyższym cena wywoławcza do przetargu dla niżej wymienionych działek wynosi:

 • dz. nr 116/7   - 13.000,-zł
 • dz. nr 116/8   - 14.000,-zł
 • dz. nr 116/9   - 18.000,-zł
 • dz. nr 116/10 - 18.000,-zł
 • dz. nr 116/11 - 18.000,-zł
 • dz. nr 116/12 - 18.500,-zł
 • dz. nr 116/13 - 18.000,-zł
 • dz. nr 116/14 - 17.500,-zł
 • dz. nr 116/15 - 33.500,-zł

Sprzadziła:
J. Woldańska