Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-13/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 stycznia 2004 r.w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-13/04
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 30 stycznia 2004 r.


w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 27 c oraz 69 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. / Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z odstąpieniem oferenta od zawarcia umowy na sporządzanie wycen szacunkowych w trybie zapytania o cenę: na wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino zatwierdzam na niżej wymienione zadania, po rozpatrzeniu procedury złożenia ofert dodatkowych, najkorzystniejsze oferty złożone przez:

I. Halinę Stankowską na wykonywanie zadania z zakresu:

1. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem  naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału.  W przypadku wydzielenia działek pod drogi publiczne lub ich poszerzenia zadanie  należy wykonać wraz z określeniem wartości dróg oraz ich poszerzeń, które z mocy  prawa przechodzą na własność Gminy:
- zadanie obejmujące od 2-10 działek - za kwotę brutto 195,00 zł.

II. Ilony Rogało - Wilczyńskiej na wykonanie zadań z zakresu:

1. Wycena wartości nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym,  przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - za kwotę brutto  118,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat