Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-120/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 70/3, położonej w obrębie Wirów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-120/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 05 sierpnia 2004 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 70/3, położonej w obrębie Wirów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 67 ust.1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz.1447, Dz. U. z 2002r. Nr 154, poz.1800, Nr 25, poz. 253, Nr 47, poz. 676, Nr 126, poz. 1070 i Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, oraz Dz. U. z 2003r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177) ustalam :

§ 1. Cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 70/3 o powierzchni 1200 m2, położonej w obrębie Wirów w wysokości 12.500,00 zł sprzedawanej w drodze bezprzetargowej jej użytkownikom wieczystym - Kamilli i Władysławowi małżonkom Gadomskim.
Do ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz.U. Nr 54, poz. 535), zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 7 %.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 70/3 o pow. 1200 m2, położonej w obrębie Wirów ustalono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Ilonę Rogało - Wilczyńską.
Operat określał wartość rynkową nieruchomości, która wynosi 23.100,00 zł oraz wartość prawa użytkowania wieczystego, które wynosi 18.900,00 zł.
Z uwagi, iż w/w nieruchomość umową z dnia 14.12.200r. została oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat na rzecz Kamilli i Władysława małżonków Gadomskich za kwotę 4.405,00 zł, tj. 25 % ceny z kwoty 17.620,00 zł, zaoferowanej w drodze przetargu, ustalam cenę tej nieruchomości w wysokości 31.400,00 zł.
Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, tj. kwotę 18.900 zł.
A zatem cena sprzedaży działki nr 70/3 wynosi 12.500,00 zł.