Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-4/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji do spraw opracowania projektu strategii integracji i polityki społecznej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-4/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 9 stycznia 2004 r.


w sprawie powołania komisji do spraw opracowania projektu strategii integracji i polityki społecznej.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, zm. przen. z roku 1997 Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 106, poz. 668. Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170 Nr 79, poz. 885 Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 19, poz. 238 Nr 12, poz. 136 Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748 Nr 89, poz. 973 Nr 88, poz. 961 Nr 111, poz. 1194 Nr 122, poz. 1349 Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79 Nr 44, poz. 389 Nr 122, poz. 1143 Nr 128, poz. 1176 Nr 135, poz. 1268) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję, w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
  2. Członek Komisji - Ryszard Woldański - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
  3. Członek Komisji - Bożena Górak - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
  4. Członek Komisji - Zbigniew Krakowiak - zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
  5. Członek Komisji - Leszek Ludwiniak - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2. Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej, z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy, odpowiednich przepisów prawnych oraz wniosków i potrzeb społecznych.

§ 3. Komisja może zapraszać do przedstawiania wniosków do strategii przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych instytucji.

§ 4. Określa się termin opracowania projektu strategii integracji i polityki społecznej do dnia 30 czerwca 2004 roku.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat