Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-88/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 maja 2004r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 16 - lokal nr 12, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-88/04 
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 26 maja 2004r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 16 - lokal nr 12, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 1523, poz.1271/, art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46, poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253,Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80, poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - ustalam:

§ 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 61 - lokal mieszkalny nr 12 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców-Marianny i Zdzisława Durmaj w wysokości 59.571,68 zł /w tym : lokal mieszkalny- 57.591,68 zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 156 / - 1.980 ,- zł . 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie 

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 16 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 30 kwietnia 2004 r, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek.

Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 56.876 ,- zł oraz wartość udziału w nieruchomości gruntowej / dz.nr 156 / na kwotę 1.980,- zł.

Cena powyższa została zwiększona o kwotę 715,68 zł ,stanowiącą wartość środków funduszu remontowego , przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 31 maja 2004 roku.