Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-29/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 marca 2004r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gmina Gryfino z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałych Komisji Przetargowych przeprowadzających postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego.

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 29/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 marca 2004 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gmina Gryfino z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałych Komisji Przetargowych przeprowadzających postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439, z późniejszymi zmianami, /w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz.U. Nr 19 poz. 177/, zarządzam:

§1. Zmieniam Zarządzenie Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gmina Gryfino z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałych Komisji Przetargowych przeprowadzających postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego, w następujący sposób:

1. zmieniam § 2 zarządzenia i otrzymuje on brzmienie:

Do zamówień z zakresu usług geodezyjnych powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

  • Przewodnicząca: Krystyna Lamperska
  • Sekretarz Teresa Drążek 
  • Członek Barbara Bara
  • Członek Helena Pasztaleniec 
  • Członek Janina Morawicka.

 

2. zmieniam § 3 zarządzenia i otrzymuje on brzmienie:

Do zamówień z zakresu wykonywania rzutów lokali mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

  • Przewodnicząca: Helena Pasztaleniec 
  • Sekretarz Teresa Drążek 
  • Członek Barbara Bara
  • Członek Krystyna Lamperska
  • Członek Janina Morawicka.

§2. Pozostałą treść zarządzenia pozostawia się bez zmian.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat