Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-59/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie przekazania terenu targowiska miejskiego w administrowanie Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-59/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 9 kwietnia 2004r.


w sprawie przekazania terenu targowiska miejskiego w administrowanie Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717 / - postanawiam:

§ 1

  1. Przekazać Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie w administrowanie na okres 3 lat , teren targowiska miejskiego w Gryfinie obejmujący część działki nr 205 o powierzchni 4400 m2, położonej w Gryfinie w rejonie ulic : Kościuszki-Energetyków-Piastów-Nadodrzańskiej.
  2. Szczegółowe warunki administrowania określone zostaną w odrębnej umowie.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat