Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-119/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2004 w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy pn. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE NR 0151-119/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 lipca 2004 r.


w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2004 w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy pn. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203) w związku z Zarządzeniem Nr 0151- 100/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2004 w drodze zlecenia z zakresu zadania własnego gminy pn. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ogłaszam, co następuje:

§ 1.

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn. Współpraca z organizacjami pozarządowymi wpłynęły 3 oferty:
  1. na zadanie oznaczone nr wzop/2004/01 - organizacja świetlic socjoterapeutycznych w następujących miejscowościach: Gryfino ( dwie świetlice), Drzenin, Sobiemyśl, Radziszewo, Gardno oraz utworzenie nowej świetlicy w miejscowości wskazanej przez Dotującego - ofertę złożyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie ul. Jarowita 2;
  2. na zadanie oznaczone nr wzop/2004/02 - udzielanie osobom potrzebującym wsparcia m.in. żywnościowego oraz koszty organizacyjne zbiórek publicznych nie wpłynęła żadna oferta;
  3. na zadanie oznaczone nr wzop/2004/03 - promocja kulturalna miasta i gminy Gryfino w formie występów chóralnych ofertę złożyło Stowarzyszenie Wokalne "Res Musica" w Gryfinie ul. Bolesława Chrobrego 48;
  4. na zadanie oznaczone nr wzop /2004/04 - propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie miasta i gminy Gryfino ofertę złożył Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 63.
 2. Złożone oferty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Zarządzeniu Nr 0151-100/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 czerwca 2004 r.
 3. Powierzenie zadań do realizacji oferentom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy jest dyspozycja zawarta w pkt 4 w części "Termin składania ofert" załącznika do Zarządzenia Nr 0151 - 100/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w roku 2004 w drodze zlecenia z zakresu zadania własnego gminy pn. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Sporządził:
Kamil Więch